2016. aug 17.

Ki volt valójában Mária Magdolna?

írta: Göbölyös N. László
Ki volt valójában Mária Magdolna?

el-greco-dominikos-theotokopoulos-mary-magdalen-in-penitence.JPG

Június 3-án a szentszéki Hit Kongregációja közzé tett egy rendelkezést, amely szerint kifejezetten Ferenc pápa kérésére ünnepi rangra emelte a Mária Magdolnára való megemlékezést.

„A pápa azért döntött így, hogy emelje annak az asszonynak a jelentőségét, aki akkora szeretettel volna Krisztus iránt és akit Krisztus annyira szeretett” – magyarázta Arthur Roche érsek, a Kongregáció titkára.

De ki volt valójában Mária Magdolna, akit Aquinói Szent Tamás az „apostolok apostolának” nevezett? Az Evangéliumok szerint Magdalában született, egy halászfaluban a Genazareti-tó nyugati partján lévő területen, amelyet görögül Taricheának (sós hal) neveztek.  Az 1970-es években a jeruzsálemi Studium Biblicum Franciscanum szerzetesei ásatásokat végeztek és megtaláltak egy négykapus nagy teret, egy mozaikokkal díszített villát, és egy fürdőt. Későbbi ásatásokban a ferencesek kikötői maradványokat is felszínre hoztak. A „Krisztus Légiósai” tulajdonában lévő szomszédos területen 2009-ben találtak egy zsinagógát, amely Izrael egyik legrégibb imaházának bizonyult, azon az úton állt, amely Názáretet Kafarnaummal kötötte össze, és amelyet Jézus is látogathatott.

Mária Magdolna Lukács Evangéliumának 8. fejezetében jelenik meg. Jézus járta a városokat és a falvakat, hírdetve a „jó hírt” Isten Országa eljöveteléről. Vele volt a 12 apostol és néhány asszony, akiket meggyógyított a rossz szellemektől és betegségeiktől, és akik nekik szolgáltak. És közöttük volt „Mária, aki Magdalénának neveztetik, kiből hét ördög ment ki” (Károli Gáspár fordítása).

Gianfranco Ravasi bíboros szerint ez a kifejezés (a hét a teljesség száma) azt is jelentheti, hogy valami nagyon súlyos fizikai vagy erkölcsi rossztól szabadította meg Jézus, de máig fennmaradt nézet az, hogy prostituált volt, mivel Lukács Evangéliumának 7. fejezetében egy meg nem nevezett, de a városban ismert bűnös asszony története olvasható, aki megért és aki az egy ismert farizeus házában vendégül látott Jézus lábát illatos olajjal kente be, könnyeivel öntözte és hajával szárította meg. A név nélküli prostituáltat Mária Magdolnával azonosították anélkül, hogy erre lett volna bármilyen utalás.

De van egy másik zavaró elem is – Ravasi szerint az illatos olajjal való bekenést Betániai Mária, Márta és Lázár húga is megtette egy másik alkalommal János Evangéliumának 12. fejezete szerint, és Mária Magdolnát egyes népi hiedelmek ezzel a Máriával azonosítja.

Tény, hogy Mária Magdolna megjelenik az Evangéliumokban a legtragikusabb és legfelemelőbb pillanatokban: Jézus keresztre feszítésekor és feltámadásakor egyaránt.

Mária Magdolnát az évszázadok folyamán különbözőképpen ábrázolták. Gyakran úgy, mint azokat az ájtatos asszonyokat, akik Krisztus sírjához járultak, hogy olajjal kenjék be a holttestét. Mária Magdolna felismerhető közöttük, mert a középkor végétől hosszú, oldott, gyakran szőke hajjal festették meg, ami arra utal, hogy bűnös asszony volt, mert a tisztességes nők nem viselték a hajuk leeresztve. A késő középkorban bűnbánóként is ábrázolják, aki megtérése és a feltámadt Jézussal való találkozása után maga is az Ige hirdetője lett.

Mária Magdolna kultusza sok művészt magával ragadott. Sokan Keresztelő Szent János női másának tartotta, és általában Jánoséhoz hasonló öltözékben vagy csak hajába takarva jelenítették meg. Különleges remekmű például Donatello Bűnbánó Magdolnája a firenzei Dóm-múzeumban.. De gyakran festették meg háttal a kereszt alatt, amint karjait kinyújtja Krisztus felé. Szőke haja ráomlik vörös köpenyére. Timohty Verdon, a  Dóm-múzeum igazgatója szerint Magdolna fájdalmát sokszor erősebbnek ábrázolták, mint anyjáét. Ilyen Tiziano Pietája is.

A személye, szerepe, a Jézushoz való viszonya körüli bizonytalanság a 20. században is gyakran visszatért, a populáris művészetben.Ennek számos, nagy vihart kiváltott példáját láthattuk Andrew Lloyd Webbertől Martin Scorsesén át egészen Dan Brown da Vinci-kódjáig, amely egyenesen azt feltételezi Leonardo Utolsó vacsorája nyomán, hogy az egyik apostol nő volt, maga Mária Magdolna.

„Mária Magdolna ünnepét úgy kell értelmezni, hogy férfi és nő csak együtt lehetnek hirdetői a feltámadásnak” – szögezte le a La Stampának Cristiana Dobner karmelita apáca, teológus.Ez a megállapítás még messzire vezethet a római katolikus egyház legújabbkori történetében...

Szólj hozzá

vallás egyház Vatikán Mária Magdolna Ferenc pápa